Wallins oas - en anlagd våtmark

Wallins oas är en anlagd våtmark i Sund, Berg by, nära Kastelholms slott. Området ägs av Ålands landskapsregering.

En våtmark fungerar som en tvättsvamp som stoppar upp vattenflödet och som fungerar som ett filter för näringsämnen. Anlagda våtmarker fungerar speciellt bra i jordbrukslandskap i syfte att minska läckaget från åkermark innan näringen når havet. Förutom minskad övergödning gynnas fågellivet och den biologiska mångfalden, då det i området skapas nya värdefulla biotoper för vattenväxter, fåglar, groddjur och vattenlevande ryggradslösa djur.

De viktigaste reningsprocesserna i en våtmark är denitrifikation (bakterier omvandlar nitrat till kvävgas) och sedimentation (främst av fosfor). Växterna binder även i sin biomassa kväve och fosfor. Effekten av våtmarker varierar, men under gynnsamma förhållanden kan en väl konstruerad våtmark ta upp mellan 500 och 1 500 kilogram kväve per hektar och år och ca 100 kilogram fosfor. Den teoretiska näringsminskningen från Wallins oas, som är 0,5 ha är därmed ca 500 kg kväve och 50 kilogram fosfor per år. Ålands landskapsregering tar vattenprover från utfallsdiket, vilket möjliggör en utvärdering av våtmarkens effektivitet.

Förutom de direkta miljöeffekterna är syftet med våtmarken att erbjuda en möjlighet för allmänheten, främst barn och unga, att bekanta sig med en våtmark och få information om varför våtmarker är viktiga och hur de fungerar. Tre infoskyltar invid våtmarken berättar om varför våtmarken är anlagd, vem Wallin var, om växt- och djurlivet vid våtmarken och hur en våtmark fungerar. Platsen lämpar sig bra för demonstrationssyftet, då det är lätt att stanna där t.ex. med buss och att bygga utkiksplatser över våtmarken.

Projektplanen är gjord av Peter Feuerbach från Hushållningssällskapet i Halland. Våtmarken färdigställdes sommaren 2014. Wallins oas är ett samarbetsprojekt mellan PAF och Ålandsbanken, Östersjöfonden och Ålands landskapsregering där PAF och Ålandsbanken står som finansiärer, Östersjöfonden som "projektkoordinator" och landskapsregeringen som markägare och efter konstruktionen även som ägare av våtmarken.

 

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!